Prekių pirkimo – pardavimo
Baltas dobilas (www.baltasdobilas.com)
internetinėje parduotuvėje taisyklės

1. BENDROSIOS NUOSTATOS
1.1. Prieš pradėdami naudotis ar registruotis mūsų elektroninėje parduotuvėje, susipažinkite ir perskaitykite šias naudojimosi sąlygas (toliau – Taisyklės). Registruodamiesi ir pirkdami jūs patvirtinate, kad sutinkate su šiomis Taisyklėmis ir atitinkate teisės aktuose nurodomus reikalavimus, taikomus atitinkamų prekių įsigijimui, t.y. amžiaus, veiksnumo ir kitus. Jei nesutinkate su šiose Taisyklėse pateiktomis nuostatomis neturėtumėte naudotis elektroninės parduotuvės paslaugomis, kurios prieinamos www.baltasdobilas.com interneto svetainėje.
1.2. Šiose Taisyklėse įtvirtinamos funkcijos ir paslaugos, kuriomis galite naudotis apsilankę ar apsipirkdami Interneto svetainėje. Šios Taisyklės yra taikomos registruojantis ir naudojantis Interneto svetaine.
1.3. Galiojančią Taisyklių versiją visada galite peržiūrėti mūsų tinklalapyje, o norėdami gauti Taisyklių kopiją susisiekti su mumis elektroniniu paštu. Šis dokumentas yra teisiškai įpareigojantis susitarimas tarp jūsų, kaip internetinės svetainės www.baltasdobilas.com naudotojo, ir UAB „Baltas dobilas“, kaip interneto svetainės www.baltasdobilas.com savininko.
1.4. Asmenys, kurie nėra užsiregistravę interneto svetainėje, turės galimybę peržiūrėti ir naudotis tik dalimi interneto svetainėje pateikiamos informacijos ir neturės galimybės pasinaudoti tam tikromis mūsų teikiamomis paslaugomis. Tokie asmenys bet kuriuo atveju privalo laikytis šių Taisyklių, privatumo politikos ir kitų sąlygų, nurodytų interneto tinklapyje bei taikomuose teisės aktuose.
1.5. Baltas dobilas internetinė parduotuvė negali ir nebus laikoma atsakinga ir neprisiims jokios rizikos, jei Klientas iš dalies ar visiškai nesusipažino su Prekių pirkimo – pardavimo Baltas dobilas internetinėje parduotuvėje Taisyklėmis. Atsižvelgiant į tai, kad Klientui tokia susipažinimo galimybė buvo suteikta, Baltas dobilas laikomas tinkamai įvykdžiusiu savo informavimo pareigas.
1.6. Patvirtindami šias Taisykles jūs patvirtinate ir garantuojate, kad susipažinote su šiomis Taisyklėmis ir kitomis taikomomis sąlygomis bei susitarimais (jei tokių yra) ir įsipareigojate laikytis šių Taisyklių naudodamiesi www.baltasdobilas.com interneto svetaine.

2. SĄVOKOS
Toliau nurodytos šiose Taisyklėse vartojamos sąvokos turi tokias reikšmes:
2.1. Paskyra – interneto svetainėje www.baltasdobilas.com Kliento sukurta paskyra;
2.2. Paskyros sustabdymas – veiksmai, kuriuos inicijuoja Baltas dobilas savarankiškai arba pagal pranešimą, kai Klientas pažeidžia šias Taisykles, Privatumo politiką ir kitas sąlygas ir taisykles, pateiktas Interneto svetainėje. Tuo atveju, kai naudojimasis Kliento paskyra yra sustabdytas, Klientui yra apribojama galimybė prisijungti ir naudotis Paslaugomis tol, kol sustabdymas bus panaikintas;
2.3. Klientas arba Jūs – fizinis arba juridinis asmuo, kuris naudojasi Baltas dobilas interneto svetaine ir joje siūlomomis paslaugomis;
2.4. Registruotas klientas – Klientas, sukūręs Paskyrą www.baltasdobilas.com;
2.5. Privatumo politika – politika, reglamentuojanti Jūsų asmens duomenų tvarkymą www.baltasdobilas.com;

2.6. Paslaugos – visos paslaugos, kurias Baltas dobilas teikia Klientui Interneto svetainėje;
2.7. Taisyklės – šios naudojimosi www.baltasdobilas.com interneto tinklapiu taisyklės, kurios paskelbtos Interneto svetainėje;
2.8. Baltas dobilas – UAB „Baltas dobilas“, pagal Lietuvos įstatymus įsteigta ir veikianti uždaroji akcinė bendrovė, juridinio asmens kodas 303346220, buveinės adresas Konstitucijos pr. 21C, Vilnius, kuri administruoja www.baltasdobilas.com interneto tinklapį ir parduoda savo produktus bei paslaugas;
2.9. Pirkimo sutartis – tarp Kliento ir UAB „Baltas dobilas“ sudaryta pirkimo-pardavimo sutartis;
2.10. Interneto svetainė – internetinis tinklapis pasiekiama adresu www.baltasdobilas.com;
2.11. Pirkinių krepšelis – prekių, kurias pasirenka ir nori įsigyti Klientas, sąrašas.

3. PIRKIMO PROCESAS
3.1. Kiekvienas Klientas gali naudotis Interneto svetaine, nepriklausomai nuo to ar jis yra užregistravęs Paskyrą ar ne. Paskyrai užregistruoti naudotas el. pašto adresas negali būti naudojamas apsiperkant be registracijos. Šiuo atveju būsite paprašyti prisijungti prie savo Paskyros, jei pateiktas el. pašto adresas bus atpažintas kaip užregistruotas Interneto svetainėje.
3.2. Užsisakyti prekes el. parduotuvėje Klientas gali:
3.2.1. užsiregistruodamas šioje Interneto svetainėje – įvesdamas registracijoje prašomus duomenis;
3.2.2. nesiregistruodamas šioje Interneto svetainėje.
3.3. Klientas, užsisakydamas prekes, Baltas dobilas Interneto svetainės pateikiamuose informacijos laukuose privalo nurodyti privatumo politikoje numatytus tinkamam prekių užsakymo įvykdymui būtinus savo asmens duomenis: vardą, pavardę, miestą, pašto kodą, prekių pristatymo adresą, telefono numerį, savo el. pašto adresą bei prekių pristatymo būdą.
3.4. Patvirtindamas šias taisykles Klientas sutinka, jog 2.2. punkte pateikti Kliento asmens duomenys būtų tvarkomi prekių ir paslaugų pardavimo Interneto svetainėje www.baltasdobilas.com veiklos analizės tikslais.
3.5. Klientas turi teisę bet kada, pateikęs prašymą Baltas dobilas bei patvirtinęs savo asmens tapatybę, susipažinti su savo asmens duomenimis ir kaip jie yra tvarkomi, reikalauti ištaisyti, sunaikinti savo asmens duomenis arba sustabdyti, išskyrus saugojimą, savo asmens duomenų tvarkymo veiksmus, kai duomenys tvarkomi nesilaikant Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo ar kitų įstatymų nuostatų, nesutikti, kad jo asmens duomenys būtų tvarkomi.

4. WWW.BALTASDOBILAS.COM PASKYRA
4.1. Norėdami naudotis Baltas dobilas elektroninės parduotuvės paslaugomis Jūs turite teisę registruotis Baltas dobilas interneto tinklapyje;
4.2. Registracija Interneto svetainėje yra nemokama;
4.3. Paskyros sukūrimui turite naudoti savo elektroninio pašto adresą. Naudojant vieną elektroninio pašto adresą galite sukurti vieną Paskyrą;
4.4. Registruodamiesi turite susikurti individualų vartotojo slaptažodį ir įsipareigoja jį saugoti paslaptyje bei neatskleisti jokiems tretiesiems asmenims. Registruojantis rekomenduojama susikurti sudėtingą, sunkiai nuspėjamą slaptažodį. Klientas yra atsakingas už jo susikurtų prisijungimo duomenų sudėtingumą bei jų išsaugojimą.
4.5. Paskyros sukūrimo anketoje privalu pateikti šiuos asmens duomenis: vardą, pavardę, el. pašto adresą, adresą, kuriuo bus pristatomos prekės, telefono numerį, kuriuo Jus galės pasiekti kurjeris.
4.6. Visa informacija, kurią pateikiate sukurdami Baltas dobilas Paskyrą, taip pat informacija pateikta naudojantis Paskyra ar bet kuriuo kitu metu pateikta informacija, turi būti tiksli ir teisinga;

4.7. Registruodamiesi ir (arba) naudodamiesi Internetine svetaine, Jūs patvirtinate ir garantuojate Baltas dobilas, kad Jūsų pateikta informacija ir (arba) duomenys ir (arba) dokumentai yra tikslūs, galiojantys ir bus tokie, kol panaikinsite savo Baltas dobilas Paskyrą;
4.8. Baltas dobilas pasilieka teisę savo nuožiūra atsisakyti leisti jums sukurti Paskyrą, nenurodant Jums tokio atsisakymo priežasties;
4.9. Naudojantis Interneto tinklapiu neturėtumėte dalintis, perleisti ar kitaip leisti naudotis Jūsų Paskyra jokiems tretiesiems asmenims. Visa atsakomybė už prisijungimo duomenų saugumą bei konfidencialumą, taip pat už bet kokių veiksmų Paskyroje atlikimą tenka Jums;
4.10. Jeigu pastebėjote ar įtariate, kad Jūsų prisijungimo duomenys, slaptažodis ar kitos saugumo priemonės buvo prarastos, pavogtos, neteisėtai pasisavintos ar buvo panaudotos be Jūsų žinios, rekomenduojame pasikeisti slaptažodį. Apie bet kokius Baltas dobilas Paskyros, slaptažodžių ar kitų saugumo priemonių pažeidimus, praradimus, ar vagystes turite nedelsiant informuoti www.baltasdobilas.com. Bet koks nepagrįstas delsimas pranešti mums gali turėti įtakos Jūsų Paskyros saugumui, o taip pat sukelti Jums atsakomybę dėl nuostolių atlyginimo atsiradusių naudojantis Jūsų Paskyra.
4.11. Gavus Jūsų pranešimą dėl šių Taisyklių 4.10. punkte nurodytų aplinkybių buvimą, Baltas dobilas imsis pagrįstų priemonių, kad naudojimasis ir prieiga prie Jūsų Paskyros būtų sustabdyta. Baltas dobilas negarantuoja, kad naudojimasis jūsų Paskyra bus sustabdytas nedelsiant ir neatsako už tai, kad naudojimasis Paskyra nebuvo nedelsiant sustabdytas ar užtruko ilgiau, nei galėjote tikėtis.
4.12. Naudodamiesi www.baltasdobilas.com internetine parduotuve, įsipareigojate laikytis šių Taisyklių bei nepažeisti Lietuvos Respublikos teisės aktų.
4.13. Šios Taisyklės taikomos kartu su Privatumo politika (https://baltasdobilas.com/privatumopolitika/)
4.14. Jūs turite teisę bet kada panaikinti savo Paskyrą pateikdami savo prašymą el.paštuinfo@baltasdobilas.com. Gavus Jūsų prašymą dėl Paskyros panaikinimo, Jūsų galimybė naudotis Baltas dobilas Paskyra bus laikinai sustabdyta;
4.15. Po Jūsų Paskyros panaikinimo, Baltas dobilas Jūsų Paskyroje pateiktus duomenis saugos 6 mėnesius po Paskyros panaikinimo dienos. Per šį laikotarpį Jūs turite teisę bet kada atnaujinti savo Paskyrą neprarasdamas jokios informacijos, pateikdamas rašytinį prašymą Baltas dobilas Interneto svetainėje nurodytais kontaktais;
4.16. Jeigu per nustatytą terminą savo Paskyros neatnaujinsite, Jūsų Paskyra bus ištrinta.

5. PIRKIMAS REGISTRUOJANT PASKYRĄ
5.1. Klientui apsiperkant Interneto svetainėje su Paskyra – pirmasis pirkimo veiksmas registruotiems Klientams yra prisijungimas prie Paskyros;
5.2. Suradę norimą įsigyti prekę(-es), paspauskite aktyvų lauką „į krepšelį“. Iš ten būsite nukreipti į puslapį, kuriame turėsite įvesti pristatymo ir atsiskaitymo informaciją. Įvedę šią informaciją ir pasirinkę norimą pristatymo būdą, pasirinkite galutinio patvirtinimo mygtuką, kad Jūsų užsakymas būtų užbaigtas;
5.3. Klientas negali atlikti prekių pirkimo Interneto svetainėje, jei jis nesutinka su šiomis taisyklėmis. Apie Jūsų užsakymo būseną informuosime Jūsų nurodytu elektroniniu paštu
5.4. Kliento nurodyti asmens duomenys tinkamam prekių užsakymui bus saugomi ne ilgiau, nei to reikalauja duomenų tvarkymo tikslai. Duomenų saugojimo terminas 3 metai arba iki tol, kol duomenų subjektas nepareikalauja sustabdyti savo duomenų tvarkymo. Suėjus šioms aplinkybėms Baltas dobilas asmens duomenis sunaikina.
5.5. Baltas dobilas įsipareigoja neatskleisti Kliento asmens duomenų tretiesiems asmenims, išskyrus Baltas dobilas partnerius, teikiančius prekių pristatymo ar kitas, su Kliento užsakymo tinkamu įvykdymu susijusias paslaugas. Visais kitais atvejais Kliento asmens duomenys tretiesiems asmenims gali būti atskleidžiami tik Lietuvos Respublikos teisės aktų numatyta tvarka.

6. PASKYROS VEIKIMO SUSTABDYMAS
6.1. Po Paskyros panaikinimo (ištrynimo) informacija, kurią Jūs paskelbėte viešai išlieka www.baltasdobilas.com (pvz. komentarai, atsiliepimai) ir nėra sunaikinama;
6.2. Baltas dobilas turi teisę bet kada sustabdyti Jūsų teisę naudotis Paskyra arba ją negrįžtamai ištrinti, jeigu Jūs pažeidžiate šias Taisykles ar kitaip neteisėtai naudojate Interneto svetainę ar Baltas dobilas teikiamas paslaugas;
6.3. Jeigu Jūsų naudojimasis Paskyra buvo sustabdytas, sustabdymo laikotarpiu Jūs negalėsite pirkti Baltas dobilas prekių bei naudotis kitomis paslaugomis;
6.4. Jeigu pažeidėte šias Taisykles ir Jūsų naudojimasis Paskyra buvo sustabdytas, informaciją apie pažeidimą bei Jūsų Paskyros statusą galite sužinoti kreipdamasis į www.baltasdobilas.com.

7. PREKIŲ PIRKIMAS BE PASKYROS
7.1. Tuo atveju, jei Klientas pageidauja pirkti prekes nesiregistravęs, pateikdamas užsakymą jis turi nurodyti šiuos duomenis: vardą, pavardę, , el. pašto adresą, taip pat adresą, kuriuo bus pristatomos prekės, telefono numerį, kuriuo Jus galės pasiekti kurjeris.
7.2. Klientui, perkančiam prekes neprisiregistravus, galioja šiose Taisyklėse nustatyta apsipirkimo tvarka.
7.3. Kliento nurodyti asmens duomenys tinkamam prekių užsakymui bus saugomi ne ilgiau, nei to reikalauja duomenų tvarkymo tikslai. Duomenų saugojimo terminas 3 metai arba iki tol, kol duomenų subjektas nepareikalauja sustabdyti savo duomenų tvarkymo. Suėjus šioms aplinkybėms Baltas dobilas asmens duomenis sunaikina.

8. INTERNETO SVETAINĖS TURINYS
8.1. Interneto tinklapyje pateikiami Baltas dobilas prekių ir paslaugų sąrašai, aprašymai ir vizualizacijos;
8.2. Pirkti www.baltasdobilas.com elektroninėje parduotuvėje turi teisę veiksnūs fiziniai asmenys, ne jaunesni kaip 20 metų, juridiniai asmenys. Didžioji dalis produktų yra paženklinti amžiaus apribojimais. Užsisakydami prekę, kuriai taikomi su amžiumi susiję apribojimai, Jūs patvirtinate, kad esate reikalaujamo minimalaus amžiaus.

9. PREKIŲ PRISTATYMAS
9.1. Užsisakydami produktus, kuriems yra taikomi amžiaus apribojimai, Jūs įsipareigojate pristatymo metu, kurjeriui paprašius parodyti asmens tapatybės dokumentą, kuriuo įrodytumėte, kad esate ne jaunesnis nei 20 metų.
9.2. Prekės pristatomos visoje Lietuvoje.
9.3. Jūsų užsakytos prekės pristatomos Užsakyme nurodytu adresu. Patvirtinus užsakymą, Jūs įsipareigojate užsakymo pristatymo metu būti nurodytoje vietoje.
9.4. Jei užsakymo pristatymo metu Jūs nesate nurodytoje vietoje, įsipareigojate padengti įmonės patirtas kelionės išlaidas.

9.5. Baltas dobilas Klientui alkoholinių gėrimų prekes pristato tik leidžiamu pardavimo laiku. Jei tarp užsakytų prekių yra alkoholinių gėrimų, tuomet šios prekės bus pristatytos nuo pirmadienio iki šeštadienio (imtinai) ne anksčiau kaip 10 val. ir ne vėliau kaip 20 val., sekmadieniais ne anksčiau kaip 10 val. ir ne vėliau kaip 15 val., o rugsėjo 1ąją d. alkoholiniai gėrimai nėra pristatomi.

9.6. Prekes pristatome per 1-2 d.d. Savaitgaliais prekes už papildomą mokestį pristatome Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje. 

9.7. Išimtinais atvejais, jei Kliento užsakymas vėluoja dėl nenumatytų ir nuo Balto dobilo internetinės parduotuvės nepriklausančių aplinkybių, tokiu atveju Internetinė parduotuvė įsipareigoja nedelsiant susisiekti su Klientu ir suderinti prekių pristatymo klausimus.

9.8. Visais atvejais Baltas dobilas internetinė parduotuvė yra atleidžiama nuo atsakomybės už prekių pristatymo terminų pažeidimą, jeigu Klientui prekės nėra pristatomos arba pristatomos ne laiku dėl Kliento kaltės arba dėl nuo Kliento priklausančių aplinkybių.
9.9. Prekių pristatymo metu Klientui pageidaujant, kurjeris privalo suteikti galimybę kartu su Klientu patikrinti siuntos būklę, pristatytų prekių asortimentą.
9.10. Klientui nepatikrinus siuntos būklės, pristatytų prekių asortimento ir neužfiksavus sugadintų ar kitaip pakenktų veiksmų prekėms, siuntos pažeidimų, siunta laikoma pristatyta tinkama ir nepažeista.

10. BALTAS DOBILAS TEISĖS
10.1. Baltas dobilas turi teisę savo nuožiūra pakeisti, sustabdyti ar atsisakyti kai kurių ar visų Interneto svetainės funkcijų, taip pat pakeisti elementų išdėstymą Interneto svetainėje be išankstinio įspėjimo apie pakeitimą.
10.2. Baltas dobilas turi teisę savo nuožiūra bet kuriuo metu sustabdyti arba nutraukti Baltas dobilas Interneto svetainės veikimą be išankstinio įspėjimo. Tokiu atveju, Baltas dobilas užbaigs vykdyti visus priimtus ir patvirtintus užsakymus, o pateikti naujų užsakymų per Baltas dobilas elektroninės prekybos svetainę nebebus galima;
10.3. Pasikeitus paslaugų teikimo sąlygoms (pavyzdžiui, pasikeitus rinkos sąlygoms, teisės aktams ir pan.), Baltas dobilas turi teisę pakeisti paslaugų teikimo apimtį ir/ar būdą, taip pat sustabdyti ir/ar nutraukti jų teikimą. Jei Klientas nesutinka su tokiais pakeitimais, Klientas turėtų toliau nebesinaudoti Baltas dobilas paslaugomis;
10.4. Jei Klientas bando pakenkti internetinės parduotuvės darbo stabilumui ir saugumui ar pažeidžia savo įsipareigojimus, Baltas dobilas turi teisę nedelsiant ir be perspėjimo apriboti ar sustabdyti jam galimybę naudotis internetine parduotuve arba išskirtiniais atvejais panaikinti Kliento registraciją.

11. TREČIŲJŲ ŠALIŲ INTERNETO SVETAINĖS
11.1. Interneto svetainėje gali būti pateikiamos nuorodos į trečiųjų šalių pavadinimus, ženklus, prekes ar paslaugas taip pat aktyviosios nuorodos į trečiųjų šalių svetaines ar informaciją. Tokiu nuorodų ar informacijos pateikimas Baltas dobilas nereiškia Baltas dobilas pritarimo, rėmimo ar rekomendacijų naudotis tokių trečiųjų šalių paslaugomis ar informacija;
11.2. Baltas dobilas neatsako už nuorodose pateiktų trečiųjų šalių interneto svetainių turinį ar nuorodas, esančias tokiose interneto svetainėse, įskaitant žiniasklaidos ar mobiliųjų programų platformas, su kuriomis bendradarbiauja ar kitaip sąveikauja www.baltasdobilas.com. Baltas dobilas neatsako už tokių svetainių ar platformų operatorių veiksmus ar neveikimą. Naudojimasis trečiųjų asmenų interneto svetainėmis ar platformomis yra Jūsų atsakomybė, todėl prieš naudojantis tokių interneto svetainių paslaugomis rekomenduojame susipažinti su joms taikomomis taisyklėmis ir sąlygomis (įskaitant privatumo politiką).

12. KONFIDENCIALUMAS
12.1. Paslaugų teikimo metu Baltas dobilas tvarko Jūsų asmeninę, konfidencialią ir (arba) nuosavybės informaciją, įskaitant, bet neapsiribojant, Jūsų asmens duomenis ir (arba) bet kokią kitą Jūsų pateiktą informaciją ir dokumentus, taip pat informaciją, susijusią su Jūsų ir Baltas dobilas santykiais. Įsipareigojame saugoti Jūsų pateiktą informaciją konfidencialiai ir naudoti tik tokiems tikslams, kurie susiję su paslaugų Jums teikimu. Jūsų pateikta informacija nebus naudojama jokiais kitais tikslais ar atskleista tretiesiems asmenims, kurie nėra susiję su paslaugų Jums teikimu;

12.2. Konfidencialumo įsipareigojimas galioja visais atvejais išskyrus tuos atvejus, jeigu būtų susitarta kitaip arba kai atskleisti informaciją Baltas dobilas įpareigoja teisės aktų reikalavimai ir to reikalauja įgaliotos valstybės institucijos arba kai tokia informacija jau yra vieša.

13. GARANTIJŲ NETAIKYMAS
13.1. Baltas dobilas neteikia jokių garantijų dėl rezultatų gavimo naudojimosi Baltas dobilas Internetiniu tinklapiu, paslaugomis, informacija ar turiniu metu. Klientas atsako už veiksmus, atliktus naudojantis šia Internetine svetaine;
13.2. Baltas dobilas neteikia jokių garantijų dėl Interneto svetainės funkcionalumo, pateiktos informacijos ar turinio, o svetainė turi būti naudojama tokia, kokia ji yra paslaugų teikimo metu.

14. ATSAKOMYBĖS RIBOJIMAS
14.1. Tuo atveju, jeigu pagal galiojančius teisės aktų reikalavimus Baltas dobilas yra laikomas atsakingu už atitinkamus pažeidimus, Baltas dobilas atsakomybė yra ribojama patirtų tiesioginių nuostolių dydžiu. Kiek tai neprieštarauja teisės aktų reikalavimams, šiose Taisyklėse numatytos teisinės apsaugos priemonės yra išimtinės ir taikomos tiek, kiek tai aiškiai nurodyti šiose Taisyklėse.

15. INTELEKTINĖ NUOSAVYBĖ
15.1. Tinklalapio turinys, t.y. tekstas, grafika, vaizdai, prekių ženklai, paslaugų ženklai, logotipai ir kitos medžiagos, yra saugomi autorių teisių ir kitų Lietuvos Respublikos ir Europos sąjungos teisės aktų ir priklauso www.baltasdobilas.com. Neteisėtas tokio turinio naudojimas gali pažeisti autorių, prekės ženklų savininkų bei kitas įstatymų saugomas teises. Draudžiama naudoti Interneto svetainės turinį bet kurioje kitoje svetainėje ar tinkle esančioje kompiuterinėje aplinkoje bet kokiam tikslui. Naudodamiesi Interneto tinklapiu Jūs neturite teisės dauginti, platinti ar kitaip naudoti Interneto tinklapio turinio bet kokiu būdu bet kokiu komerciniu tikslu;
15.2. Sutikdami su šiomis Taisyklėmis Jūs patvirtinate, kad Jums yra žinoma, kad Baltas dobilas turi išimtines teises į Baltas dobilas prekių ženklus. Jūs neturite teisės naudoti Baltas dobilas prekės ženklo jokiam produktui, paslaugai, domenui ar įmonės pavadinimo daliai, taip pat atlikti bet kokių veiksmų, kurie prieštarauja Baltas dobilas išimtinėms teisėms, išskyrus, jeigu tokią teisę Jums suteikė Baltas dobilas ir tik tokia apimtimi, kiek tai nurodyta išankstiniame Baltas dobilas sutikime.

16. SKUNDAI
16.1. Jei turite nusiskundimų dėl Baltas dobilas konkrečių paslaugų, turite teisę pateikti skundą kreipiantis į mus el. paštu info@baltasdobilas.com.

17. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
17.1. Šioms Naudojimosi taisyklėms, privatumo politikai, pirkimo – pardavimo sutarčiai taip pat kitiems dokumentams (jei tokių yra) taikoma Lietuvos Respublikos teisė. Bet kokie nesutarimai kylantis iš šių Taisyklių, privatumo politikos, pirkimo – pardavimo sutarties bei kitų taikomų dokumentų, bus sprendžiami pirkimo pardavimo sutartyje nustatyta tvarka;
17.2. Šios Taisyklės galioja Jums naudojantis Interneto tinklapiu. Jums bus taikoma ta Taisyklių versija, kuri galios paslaugų Jums teikimo metu;

17.3. Šios Taisyklės ir kitos sąlygos gali būti keičiamos. Informacija apie pakeitimus skelbiama viešai Baltas dobilas Interneto svetainėje. Tuo atveju, jeigu nesutinkate su pakeitimais, Jūs turite teisę nutraukti sutartį su
www.baltasdobilas.com;
17.4. Jei bet kuri šių Naudojimosi taisyklių nuostatų bet kuriame teisme arba teisinėje institucijoje yra pripažįstama kaip negaliojanti, neįvykdoma arba neteisėta, likusios nuostatos lieka galioti. Nuostata pripažinta negaliojanti turi būti pakeista siekiant užtikrinti, kad ji būtų galiojanti, vykdytina ir teisėta;
17.5. Šios Taisyklės turi būti vykdomos Jūsų ir www.baltasdobilas.com. Jokia kita šalis nėra įpareigota vykdyti šių Taisyklių.

Taisyklės atnaujintos 2022 m. rugsėjo 05 d.